<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 01/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego
Zarządu ROD w 2016 roku

Walne zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, na podstawie § 64 pkt 1 oraz § 64 pkt 3 statutu PZD postanawia:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za rok 2016

§2

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2016 rok składające się z:

  1. - bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 195 992,66 zł
  2. - rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką niedoborem* na kwotę 11 913,56
  3. - sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą 19 492,44 zł
  4. - sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą 1 823,40 zł.

§3

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz