<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 04/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia.

§1

Walne zebranie sprawozdawcze (konferencja delegatów) członków PZD w ROD im H. Dqbrowskiego w Poznaniu na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD postanawia, uchwalić wysokości poszczególnych opłat ogrodowych:

§2

Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności na:

  1. 1) wydatki na utrzymanie porządku i czystości
  2. 2) bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej
  3. 3) opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej
  4. 4) ubezpieczenia podatki i inne opłaty publicznoprawne
  5. 5) zarządzanie ROD

w roku 2017 w wysokości 1,30 zł od m2 powierzchni użytkowanej działki
(w tym 0,07 zł partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD)

§3

Opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat powstających w trakcie przesyłu energii wewnątrz ogrodu na podstawie danych z 2016 roku - w szczególności strat wynikających z różnicy pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników do niego podłączonych wynoszących w 2016 roku 1 566 kilowatów,

w roku 2017 w wysokości 12,19 zł od działki w ROD.

§4

Opłatę ogrodową na pokrycie kosztów dokonania pomiarów wszystkich działek w związku z koniecznością uaktualnienia planu zagospodarowania ogrodu,

w roku 2017 w wysokości 30 zł od działki w ROD.

§5

Opłatę za wywóz śmieci z terenu ROD zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Poznaniu regulującą wysokość opłat za wywóz nieczystości

w roku 2017 w wysokości 96,00 zł od działki.

§6

Wymienione w uchwale opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31.05.2017 roku.

§7

Opłatę ogrodową energetyczną wnoszą działkowcy, których działki są podłączone do sieci ogrodowych.

§8

Małżonkowie posiadający wspólne prawo do tej samej działki opłacają opłaty ogrodowe w jednym wymiarze.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz