<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 05/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego)*

pn. projekt sieci wodociągowej ogrodu

§1

Walne zebranie sprawozdawcze - członków Związku w ROD im gen H. Dąbrowskiego w Poznaniu na podstawie § 64 pkt 8 statutu PZD oraz wniosku Zarządu ROD przyjmuje do realizacji na rok 2017 (na lata ......... - ..........)* zadanie inwestycyjne (remontowe)

pn. projekt sieci wodociągowej ogrodu

§2

Zakres rzeczowy robót, przewidywany koszt ich realizacji i źródła finansowania oraz system wykonawstwa (gospodarczy, zlecony, mieszany) określa wniosek Zarządu ROD, stanowiący załącznik do uchwały.

§3

Wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania, o którym mowa w § 1, przypadającej na jednego członka Związku ustala się w kwocie: zł 30,00 na rok 2017

Łączna kwota partycypacji, o której mowa w ust. 1 wynosi 3000,00 zł

Kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy ROD lub w kasie ROD w terminie do 31-05-2017r..

§4

  1. W ramach partycypacji , o której mowa § 3 uchwały przyjmuje się prace działkowców na rzecz zadania.
  2. Prace przypadające na jednego działkowca ustala się w ilości ……godzin przy wartości( 1 godziny pracy)……….zł co daje kwotę………….zł. Prace będą wykonywane w latach ……..-……….
  3. Łączna wartość prac, o których mowa w ust.2 wynosi……………………………………..zł
  4. W przypadku wykonania pracy przez działkowca osobiście lub członka jego rodziny łączna partycypacja finansowa określona w § 3 ust. 2 ulega obniżeniu /umorzeniu o łączną wartość prac, o której mowa w ust. 3 Umorzenia/obniżenia dokonuje się jednorazowo bądź w okresach rocznych, jeżeli wykonanie prac rozpisano na lata.

§5

Małżonkowie posiadający prawo do tej samej działki opłacają jedną opłatę, o której mowa w § 3 oraz mają do nich zastosowanie ulgi przewidziane w§ 4 (w pojedynczym wymiarze).

§6

Realizacja zadania inwestycyjnego (remontowego) może być podjęta po spełnieniu przez zarząd ROD wymogów formalno-prawnych, określonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane i przepisach związkowych.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz