<<< wstecz

 

UCHWAŁA Nr 08/WZ/2017

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD im. gen. H. Dąbrowskiego w Poznaniu
z dnia 23 kwietnia 2017 r.

w sprawie preliminarzy finansowych na 2017 rok.

§1

Walne zebranie sprawozdawcze członków PZD w ROD im H. Dąbrowskiego w Poznaniu na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć:

1) preliminarz finansowy działalności statutowej na 2017 rok zamykający się po stronie przychodów     i kosztów kwotą 42 031,71 zł. Rezerwa stanowi 0,00 zł.
2) preliminarz Funduszu Rozwoju ROD

a) bilans otwarcia 19 492,44 zł
b) planowane przychody 32 117,56 zł
c) planowane koszty 39 531,00 zł
d) planowany stan na 31.12. 2016 r. 12 079,00 zł

3) preliminarz Funduszu Oświatowego

a) bilans otwarcia 1 823,40 zł
b) planowane przychody 240,00 zł
c) planowane koszty 1 500,00 zł
d) planowany stan na 31.12. 2016 r. 563,40 zł

Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków:
Barbara Martin-Piechowska
Przewodniczący Walnego Zebrania:
Krystyna Sorbian-Góral

Poznań, dnia 23 kwietnia 2017 r.

 

<<< wstecz