Kobieta potrafi pokochać mężczyznę tylko po to, aby nie zezwolić na to innej.

<<< wstecz

 

Fundusze unijne dla ROD - 18.09.2015

Polski Związek Działkowców stawia na rozwój ogrodów. Bez wątpienia środki unijne oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą stać się nieocenionym wsparciem w modernizacji i ekologizacji ROD. Programów unijnych jest dużo. Pozostaje jednak pytanie, z których może skorzystać PZD. W odpowiedzi na potrzeby działkowców wyjaśniamy poniżej, o jakie program unijne chodzi.

Kiedy chcesz się ubiegać o dofinansowanie z UE w pierwszej kolejności musisz odszukać program, który odpowiada potrzebom Twojego ROD. Największe szanse na sukces mają przedsięwzięcia wynikające z potrzeb beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu. W przypadku ogrodów są to działania zmierzające do podnoszenia standardów ekologicznych otoczenia, ochrony środowiska przyrodniczego, pozyskiwania odnawialnych źródeł energii, edukacji i rozwoju infrastruktury terenów wspólnych.

PZD jako stowarzyszenie może występować o środki unijne dla ogrodów. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre z programów wymagają ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, szczególnie przy większych inwestycjach. To ważne, gdyż nie każdy program skierowany jest do organizacji pozarządowych, ale z powodzeniem może być realizowany w partnerstwie, np. z gminą.

Aktualne programy operacyjne, z których ROD mogą starać się o fundusze:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 1. Program dotycz całego kraju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców powyżej 20 tys. mieszkańców,
 2. Program jest wparciem dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADERS,
 3. Działkowcy mogą skorzystać z programu w zakresie realizacji celów w ramach:
 1. podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, a także innowacji,
 2. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 3. rozwoju produktów lokalnych,
 4. zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Realizując projekt należy pamiętać, że nie każdy wydatek może zostać dofinansowany. Poszczególne programy i rodzaje dotacji mają przypisany katalog tzw. kosztów kwalifikowanych. Tylko wydatki z tego katalogu podlegają dofinansowaniu. Pozostałe koszty trzeba ponieść ze środków własnych.

Refundacja z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje koszty kwalifikowane na:
 1. zakup dóbr i usług,
 2. wykonanie robót budowlanych,
 3. organizację i przeprowadzenie spotkania, szkolenia, wydarzenia promocyjnego itp.,
 4. najem, dzierżawę lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń lub maszyn, materiałów lub przedmiotów (tylko rzeczy nowe, nie ma możliwości refundacji zakupu rzeczy używanych),
 5. zakup środków transportu,
 6. zatrudnienie osób zaangażowanych w realizację operacji (tylko w przypadku operacji o charakterze szkoleniowym),
 7. ogólne inne koszty wiązane z operacją.
Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pieniądze?
 1. Wnioskodawca musi wykazać się doświadczeniem i uzasadnić potencjał, posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz prowadzić działalność zmierzającą do realizacji celu.
 2. Operacja musi być uzasadniona ekonomicznie bądź, jak w przypadku PZD, operacja dotyczy nieodpłatnego bądź niekomercyjnego udostępniania ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

W ramach programu ROD mogą skorzystać z funduszu na:
 1. adaptację do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska,
 2. gospodarkę odpadami komunalnymi - obejmuje to m.in. zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów,
 3. gospodarkę wodno - ściekową w aglomeracjach - w tym budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej (ujęć wody, stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych), a także zakup sprzętu do wykrywania niekontrolowanych przecieków z sieci wodociągowej. Uwaga, budowa kanalizacji deszczowej jest jednak możliwa tylko w przypadku, gdy wnioskodawca planuje realizować jednocześnie inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 4. poprawę jakości środowiska miejskiego – obejmuje projekty mające na celu rekultywację lub oczyszczanie terenów skażonych w wyniku awarii lub działań przemysłowych, jak również terenów zdegradowanych, zdewastowanych luz zanieczyszczonych.

3. Regionalne Programy Operacyjne

 1. Warto też wiedzieć, że poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych (Regionalne Programy Operacyjne). Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw. Każde województwo ma własny program operacyjny. W zależności od regionu można starać się o środki na poszczególne inwestycje m.in. wyposażenie ogrodów w panele słoneczne. Wejdź na stronę Regionalnego Programu Operacyjnego w swoim województwie i sprawdź na jakie inwestycje możesz ubiegać się o dofinansowanie dla swojego ogrodu w Twoim regionie
Gdzie szukać informacji o naborach wniosków?

Nie można składać wniosków o dofinansowanie w dowolnym czasie. Do każdego z nich ogłaszane są nabory ze ściśle określonym terminem przyjmowania wniosków. Informacje o naborach na poszczególne programy można znaleźć na stronach:

 1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Na każdej z podanych stron umieszczona jest wyszukiwarka naborów wniosków. Możesz w niej zdefiniować interesujące Cię rzeczy, m.in. programy, tematy czy terminy. Po wybraniu programu, znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat:

 1. Naboru wniosków (o terminach rozstrzygnięcia konkursów, o miejscu i sposobie składania wniosków).
 2. Na co i kto może złożyć wniosek.
 3. Finansów (o maksymalnym poziomie dofinansowania projektu, o ogólnej puli przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz o kryteriach wyboru projektu).
 4. Niezbędnych dokumentów (o regulaminie konkursu, a także wzory wniosku i umowy o dofinansowanie).
 5. Oraz inne ważne informacje (o środkach odwoławczych przysługujących składającemu wniosek, najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie, przydatne linki).

Projekt – krok po kroku

 1. Kiedy już znajdziesz konkurs w dziedzinie, która Cię interesuje, nie zapomnij dokładnie sprawdzić kryteriów naboru, żeby mieć pewność, że Twój projekt się kwalifikuje. Co ważne, przy większości projektów wymagany jest własny wkład finansowy, który określony jest w szczegółowych warunkach naboru.
 2. Następnie napisz projekt. Każdy projekt powinien zawierać: tytuł, termin realizacji, opis problemu, cel działania i ich szczegółowy opis, rezultaty oraz budżet.
 3. Złóż gotowy wniosek poprzez system informatyczny na stronie programu, z którego ubiegasz się o pieniądze.
 4. Kolejny etap to analiza i ocena złożonych wniosków.
 5. Z wnioskodawcami, których projekty zostaną zaakceptowane zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.
 6. Po czym następuje realizacja projektu. Po wykonaniu prac czeka Cię jeszcze kontrola projektu, jego promocja i rozliczenie.
Chcesz wiedzieć więcej?

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskiwaniem funduszy unijnych dla swojego ROD koniecznie zapoznaj się z poniższymi adresami:

 1. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
 2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 3. Krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
 4. Regionalny Program Operacyjny
 5. Woj. Wielkopolskie

Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego w każdym województwie znajdziesz listę punktów informacyjnych wraz z adresami i numerami telefon, do których możesz się zgłosić i uzyskać więcej informacji.

Zarządy ROD powinny także rozpoznać możliwości skorzystania ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, poprzez nawiązanie kontaktu z pracownikami tego Funduszu oraz ustalenie naszych potrzeb i możliwości w tym zakresie.

 

<<< wstecz