Mężczyzna rozpoczyna życie rozpustą, przechodzi przez miłość i kończy małżeństwem, kobieta odwrotnie.

<<< wstecz

 

UCHWAŁA NR 3/XXX/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
z dnia 25 czerwca 2015 r

w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD.

Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i odpoczywać na łonie natury. Mają także duży wpływ na poprawę warunków socjalnych społeczności lokalnej. Dlatego też słuszne, a nawet konieczne, jest podjęcie przez jednostki organizacyjne PZD działań zmierzających do uzyskania pomocy ze środków unijnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Rada PZD postanawia:

§1

Uznać za konieczne przystąpienie wszystkich struktur PZD do programów unijnych, w celu pozyskiwania środków na budowę nowej infrastruktury i rozwój wszechstronnych działań, z pożytkiem dla działkowych rodzin i społeczności miast.

§2

Stwierdzić, iż niezbędne jest stworzenie w PZD wspólnego systemu pozyskiwania środków unijnych począwszy od Krajowej Rady PZD, po okręgowe zarządy PZD i zarządy ROD.

§3

Zobowiązać okręgowe zarządy PZD do przygotowania własnych programów w zakresie pozyskiwania środków unijnych, przyjęcie ich przez Prezydia OZ PZD oraz ich wdrażania wśród zarządów ROD.

§4

Zobowiązać Prezydium Krajowej Rady PZD i okręgowe zarządy PZD do podjęcia stosownych decyzji w sprawach kadrowych, zapewniających merytoryczną obsługę w zakresie korzystania z programów unijnych, upowszechniania w tym zakresie wiedzy w Związku, przygotowania odpowiednich projektów, w celu złożenia wniosków, realizacji celów i rozliczenia zadania.

§5

Zobowiązać Prezydium KR PZD do opracowania uchwały w sprawie skanalizowania komórek i stanowisk w strukturach Związku zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych, w taki sposób, aby każda jednostka mogła korzystać z pomocy i porady kompetentnej komórki. Przyjęty system prawny winien pozostawać w zgodzie z ustawą o ROD oraz statutem PZD.

§6

Uznać powyższe działania za priorytetowe dla wszystkich struktur Związku, gdyż pozyskiwanie środków unijnych to ogromna możliwość zagospodarowania i modernizacji ogrodów działkowych, a także włączenie ogrodów w system funkcjonowania miast.

§7

Przyjąć wytyczne do niniejszej uchwały w zakresie:

  1. − załącznik nr 1: proponowanych obszarów wsparcia
  2. − załącznik nr 2: etapów działania przy pozyskiwaniu funduszy unijnych dla ROD

§

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PREZES
/-/Eugeniusz KONDRACKI
I WICEPREZES
/-/Tadeusz JARZĘBAK

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.

 

<<< wstecz