Mężczyzna częściej dochowuje tajemnicy cudzej niż własnej - niewiasta czyni wręcz przeciwnie.

OPŁATY I KOSZTY W ROD

Zestawienia zużycia i ponoszonych kosztów w poszczególnych latach.

Opłaty zatwierdzone przez Walne Zebranie, KR, OZ i Zarząd ROD

Zużycie wody

Zużycie energii

Wywóz odpadów zielonych i odpadów BIO