PRAWO Z KTÓRYM MUSIMY SIĘ LICZYĆ

W związku z dużym zainteresowaniem telefonicznymi dyżurami prawnymi w PZD w latach ubiegłych, Krajowy Zarząd PZD w uchwale nr 384/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie oceny telefonicznych dyżurów w Okręgach PZD w 2020 r. postanowił o kontynuowaniu telefonicznych dyżurów prawnych w jednostce krajowej PZD oraz Okręgach PZD w 2021 roku.czytaj więcej >>>

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W PZD.

Ustawa

18 grudnia 2013r. prezydent Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a 9 stycznia 2014r. opublikowany został w Dzienniku Ustaw Dz.U. 2014 poz. 40
(Data wejścia w życie: 19-01-2014)

Statut

uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku
(tekst jednolity zarejestrowany w KRS w dniu 23 lutego 2018r.) Statut PZD_(2018)

Regulamin

1 stycznia 2019 roku wszedł w życie znowelizowany Regulamin ROD. Zmiany zostały wprowadzone uchwałą nr 3/XXII/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, która wraz z Regulaminem ROD została opublikowana w Biuletynie Informacyjnym nr 9/2018. Czytaj więcej...

REGULAMINY / WNIOSKI.

 1. Regulamin Korzystania z Sieci Energetycznej − przyjęty przez Walne Zebranie ROD Uchwałą nr 11/WZ/2018 z dnia 22.04.2018r.
 2. Regulamin Korzystania z Sieci Wodociągowej − przyjęty przez Walne Zebranie ROD Uchwałą nr 12/WZ/2018 z dnia 22.04.2018r.
 3. Zasady Korzystania z Pojemników Na Śmieci − przyjęty przez Walne Zebranie ROD Uchwałą nr 13/WZ/2018 z dnia 22.04.2018r. Załącznik - Segregacja śmieci: nowe kolory pojemników i worków na śmieci 2017
 4. Zasady Budowy i Modernizacji Altany − przyjęty przez Walne Zebranie ROD Uchwałą nr 14/WZ/2018 z dnia 22.04.2018r.

DOKUMENTY DLA WCHODZĄCYCH W PRAWO DO UŻYTKOWANIA

Więcej na temat sposobów wchodzenia w prawo użytkowania działki znajdziesz Tutaj

 1. Deklaracja członkowska 2018
  − dotyczy nowych działkowców wchodzący w prawo do użytkowania.
  − wprowadzona uchwałą Nr 3/2018 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 23 marca 2018 r.

 2. Umowa przeniesienia prawa do działki + WNIOSEK o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki
  − dotyczy nowych działkowców wchodzący w prawo do użytkowania.
  − wzór umowy opracowany i opublikowany przez KR PZD w dniu 05.12.2017 r.

 3. Umowa zamiany praw do działek + Wniosek + Uchwała
  − dotyczy zamiany prawa do działek w tym samym ROD
  − wzór wniosku opracowany i opublikowany przez KR PZD w dniu 05.12.2017 r.

 4. Umowa dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem + Wniosek
  − dotyczy działkowca, który wyraża zgodę na ustanowienie prawa do działki na rzecz swego małżonka
  − wzór wniosku opracowany i opublikowany przez KR PZD w dniu 28.08.2018 r.

DOKUMENTY DLA ZARZĄDU

 1. Oświadczenie o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki nr...
  − aktualizacja na dzień 05.12.2017 r.

 2. Oświadczenie o odmowie przeniesienia prawa do działki nr...
  − aktualizacja na dzień 05.12.2017 r.

 3. Uchwała w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z małżonkiem działkowca
  − wzór wniosku opracowany i opublikowany przez KR PZD w dniu 28.08.2018 r.

 4. Uchwała w sprawie zamiany praw do działek
  − dotyczy zamiany prawa do działek w tym samym ROD
  − aktualizacja na dzień 05.12.2017 r.

 5. Ewidencja Działek
  − Uchwała nr 215/2015 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia i funkcjonowania Ewidencji Działek w ROD
 6. Załącznik 1 - Prowadzenie Ewidencji     Załącznik 2 - Wypis z ewidencji

 7. Karta A
  − Karta rejestracyjna "A" Rodzinnego Ogrodu Działkowego "A". Załącznik nr 1 do uchwały nr 151/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18.09.07 r.

 8. Karta B
  − Karta rejestracyjna "B" Rodzinnego Ogrodu Działkowego "B". Załącznik nr 2 do uchwały nr 151/2007 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 18.09.07 r.

DOKUMENTY DLA KOMISJI REWIZYJNEJ

 1. Uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
  − Uchwała nr 8/III/2015 w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań - 13.11.2015

 2. Regulamin Komisji Rewizyjnych
  − Uchwała NR 6/XV/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD.
  (obowiązuje od 1 września 2018 roku)

HYMN DZIAŁKOWCÓW

„Zielona Rzeczpospolita” jest Hymnem działkowców z 1935 r.
Słowa: Zofia Drwęska-Doeringowa

W radosnych blaskach wiosny rozkwita
Nasza Zielona Rzeczpospolita.
Dobro ludzkości w hymnie swym śpiewa,
Sztandar jej dumnie powiewa.

W swoich szeregach ma ludzi ze stali,

Wierni jej wszyscy są wielcy i mali.
Składa jej każdy daninę ze swej pracy,
Wszyscy poddani dla niej jednacy.

Hołdem działkowców swoich okryta,
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.
      Hołdem działkowców swoich okryta,
Wiwat Zielona Rzeczpospolita.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Chciałabym kupić działkę. Do kogo mam się w tej sprawie zgłosić?

  Jeśli jest Pani zainteresowana nabyciem prawa do działki na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, to nie może Pani kupić działki; działkowiec w ROD jedynie działkę dzierżawi (art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych).

W ROD można nabyć prawo do działki:

 1. zawierając z dotychczasowym działkowcem umowę przeniesienia praw i obowiązków z umowy dzierżawy działkowej (umowa musi być zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi); przy czym umowa dla swej skuteczności wymaga zatwierdzania przez zarząd danego ogrodu
 2. w drodze ustanowienia praw do działki na podstawie umowy dzierżawy działkowej zawartej z PZD. Informacje o obowiązujących w danym ogrodzie działkowym zasadach typowania zainteresowanych do ustanawiania na ich rzecz prawa do wolnych działek może Pani uzyskać od zarządu ogrodu.

Jakie opłaty ponosi działkowiec po nabyciu prawa do działki?

  Nowy działkowiec w roku nabycia prawa do działki wnosi 2 opłaty, których w kolejnych latach już nie będzie uiszczał. Są to opłaty ogrodowe wynikające z § 147 ust. 1 pkt. 1 i 2 statutu PZD. Jedna opłata jest przeznaczona na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, a jej wysokość ustala zarząd ROD, drugą ustala okręgowy zarząd i jest przeznaczona na zarządzanie ROD.

Ponadto obowiązkiem każdego działkowca jest uczestniczenie w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD poprzez wnoszenie opłat ogrodowych uchwalanych przez walne zebranie w ROD. Biorąc pod uwagę fakt, że opłaty ogrodowe są naliczane od 1 m2 działki i uchwalane na bieżący rok kalendarzowy, jeśli w ciągu roku kalendarzowego następuje zmiana użytkownika działki, a opłaty ogrodowe zostały wniesione przez działkowca ustępującego z działki, jego następca nie wnosi ich ponownie.

  Do opłat ogrodowych należy doliczyć indywidualne rozliczenia za użytą wodę i energię elektryczną, jeśli działkowiec posiada przyłącze doprowadzone do działki, a te wnosi się już za konkretne zużycie.

Jestem nowym działkowcem od listopada 2015 r. Wniosłem wszystkie opłaty. Chciałbym otrzymywać miesięcznik „działkowiec”, ale do tej pory nie dostałem jeszcze żadnego egzemplarza. Jaki jest czas oczekiwania na prenumeratę?

  Każdy nowy działkowiec, niezależnie od tego, czy jest członkiem PZD, czy nie, otrzymuje bezpłatną prenumeratę kolejnych 12 numerów miesięcznika „działkowiec”.

Formalności w tym zakresie załatwia zarząd ROD, który przekazuje do właściwego terytorialnie okręgowego zarządu informację o nowych działkowcach. W zasadzie od momentu uzyskania prawa do działki i wniesienia opłat nowy działkowiec powinien otrzymać pierwszy numer miesięczniki w okresie 2-3 miesięcy. Jeżeli termin ten znacząco się wydłuża sprawę należy zgłosić do zarządu ROD lub okręgowego zarządu. Kwestia dotycząca zasad zaopatrywania nowych działkowców w miesięcznik „działkowiec” jest uregulowana w Uchwale nr 6/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania Funduszu Oświatowego PZD w § 11 pkt 2 podpunkt 13.

Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Ładna

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej - przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Tak więc nasza altanka może mieć konstrukcję drewnianą i murowaną.

Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.

Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2 oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD
w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2.     Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3 m.

Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej?

W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od poziomu gruntu, niektóre wykonane przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.

Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. .

Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.

Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.

Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?

Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5 m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:

 1. dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o stopni
 2. dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o stopni
Inspektor ds. inwestycji
OZ w Szczecinie
Marian Pawłowski

Czy przy sprzedaży działki muszę zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Odpowiedź na to pytanie brzmi następująco, w chwili obecnej generalnie uznaje się, że „sprzedaż” działki w ROD jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

    Wątpliwości organów pojawiają się tylko na tle tego, czy „sprzedaż” działki powinna być rozumiana jako przeniesienie przez działkowca praw i obowiązków wynikających z prawa majątkowego (dzierżawy działkowej) pociągająca za sobą skutek w postaci przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych przez zbywcę, znajdujących się na działce czy też te kwestie powinny być traktowane oddzielnie (osobno powinno być opodatkowane przeniesienie prawa do działki i osobno sprzedaż altan, nasadzeń i urządzeń na działce w ROD).
    Dzięki opodatkowaniu „sprzedaży” nasadzeń i naniesień, stanowiących własność działkowca na innej niż dotychczas podstawie prawnej (tj. art. 10 ust. 1 pkt. 8 u.p.d.o.f. zamiast art. 10 ust. 1 pkt. 7 u.p.d.o.f.) działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.
    W dniu 6.04.2017 r. NSA wydał wyrok, w którym utrzymał w mocy wyrok WSA w Bydgoszczy. Z uwagi na dotychczasowy brak uzasadnienia tego wyroku, trudno powiedzieć, jak ostatecznie NSA zinterpretował przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do ogrodów działkowych i działkowców.

O treści uzasadnienia rozstrzygnięcia, Krajowa Rada PZD poinformuje zarządy ROD i działkowców. Do tego czasu prosimy o konsultowanie się w zakresie podstawy opodatkowania „sprzedaży” działki z właściwym terytorialnie urzędem skarbowym.

Czytaj więcej

Czy na działce w ROD mogę hodować gołębie?

  Warunkiem prowadzenia hodowli gołębi na działce w ROD jest uzyskanie zgody walnego zebrania ROD (§ 58 regulaminu ROD). Zarząd ROD wówczas określa dopuszczalna liczbę osobników. Ważne jest to, że hodowla gołębi nie może być prowadzona w odległości do 5 km od granicy lotniska. Hodowane zwierzęta powinny być przechowywane w klatkach, które musza stanowić integralna część altany (powierzchnia klatek wliczana jest do powierzchni altany).

Jak w świetle ustawy o ROD egzekwować zaległe opłaty od działkowców?

  Jeśli działkowiec nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z zawartej umowy nadającej prawo do działki w ROD w postaci nieuiszczania należnych opłat ogrodowych, zarząd ROD ma prawo:
 1. Naliczyć odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w opłatach,
 2. Wystąpić na drogę postępowania sądowego z pozwem o zapłatę w celu wyegzekwowania należności w opłatach wraz z ustawowymi odsetkami.
 3. Wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej w trybie art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy o ROD.
 4. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie rozwiązuje jednak sprawy zaległości w opłatach, które można dochodzić na drodze postępowania sądowego.

Jakie mogą być konsekwencje nabycia działki z ponadnormatywną altaną?

  Gdy zarząd ROD stwierdzi, że działkowiec wybudował, nadbudował lub rozbudował altanę działkową z naruszeniem przepisów regulaminu, będzie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a nawet do rozebrania budowanej lub rozbudowanej altany działkowej, jeżeli naruszenia nie mogą zostać usunięte w inny sposób. Natomiast w przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, zarząd ROD w imieniu PZD, zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej, jakim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Jeżeli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdzi naruszenie prawa dotyczącego altany, wówczas stanowi to podstawę do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

  Poza tym w przypadku wygaśnięcia prawa do działki działkowcowi nie przysługuje wynagrodzenie za obiekty, w tym również i altanę wybudowane niezgodnie z prawem. Odszkodowanie za taką altanę nie przysługuje także w przypadku likwidacji ROD.

Czy mogę postawić murowany grill na działce w ROD?

  W § 41 regulaminu ROD zostały wymienione urządzenia, w jakie może być wyposażona działka. Jest to katalog zamknięty. W związku z tym urządzenia, które nie są wymienione we wskazanym przepisie, nie powinny znajdować się na działce. W omawianym paragrafie nie znajdujemy zapisu, że działka może być wyposażona w grill murowany. W związku z tym działkowiec nie może postawić takiego grilla na działce w ROD.

Chciałbym usunąć drzewo ozdobne rosnące na mojej działce. Czy muszę wystąpić o pozwolenie?
(stan prawny na dzień 17 czerwiec 2017 r.)

  W dniu 17 czerwca 2017 r. weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, które zaostrzają warunki wycinki drzew. Zmianie ulegają również zasady usuwania drzew z terenów rodzinnych ogrodów działkowych.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia można usunąć z działki lub z terenu ogólnego ROD drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką uzyskać zezwolenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. W odniesieniu do drzew rosnących na działkach – o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu - przed wycinką - zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego organu (art. 16 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych).

Nie ulegają zmianie zasady wycinki:
 1. drzew owocowych
można je zatem nadal usuwać bez zezwoleń (bez względu na wymiary obwodu pnia oraz wiek drzewa)
 1. krzewów
tak jak dotychczas, wycinka krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie wymaga zezwolenia. Jeśli zatem działkowiec (zarząd ROD) zamierza usunąć krzew (krzewy) o powierzchni przekraczającej 25 m2 należy uprzednio uzyskać właściwe zezwolenie.

Z uwagi na wysokie kary pieniężne za dokonanie wycinki drzew i krzewów bez wymaganych zezwoleń, jednostka krajowa PZD zwraca się zarówno do działkowców, jak i do zarządów ROD o przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Pobież wniosek.

Na mojej działce w ROD znajduje się altana o powierzchni zabudowy wynoszącej 40 m², która została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki. Jej konstrukcja uniemożliwia zmniejszenie powierzchni zabudowy bez jej całkowitego wyburzenia. Czy będę musiała zburzyć tę altanę, czy też mogę ją pozostawić na działce? Czy grożą mi jakieś konsekwencje, jeśli nie dostosuję altany do dopuszczalnych wymiarów?

  Jeśli powierzchnia zabudowy altany wynosi 40 m2 jest konieczne jej zmniejszenie, a w przypadku braku możliwości zmniejszenia – należy ją wyburzyć. W świetle obowiązujących przepisów prawnych nie ma możliwości pozostawienia na działce altany większej niż zostało to określone w art. 57 ustawy o ROD oraz w ustawie z dnia 20 marca 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zagadnienie budowy i rozbudowy altan działkowych reguluje również regulamin ROD w §§ 44-46.

W przypadku, gdy działkowiec nie dostosuje się do wymogu zmniejszenia altany do dopuszczalnych wymiarów, działkowiec musi liczyć się z konsekwencjami:

 1. w przypadku powzięcia wiadomości, że na terenie działki w ROD istnieje ponadnormatywna altana zarząd ROD zobowiązany jest do jej zgłoszenia do nadzoru budowlanego. Ten obowiązek wynika z art. 13 ustawy o ROD. Naruszenie przepisów prawa dotyczących altany stwierdzone przez nadzór budowlany stanowi podstawę do rozwiązania umowy dzierżawy działkowej na drodze wypowiedzenia.
 2. działkowcowi, któremu zarząd ROD wypowiedział umowę dzierżawy działkowej, nie przysługuje wynagrodzenie za ponadwymiarową altanę, co wynika z art. 42. ust 1 ustawy o ROD.
 3. koniecznością zapłaty podatku wynikającego z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, gdyż zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 12 zwalnia się od podatku położone na terenie ROD budynki nieprzekraczające norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan.

Komunikat KR PZD w sprawie sprzedaży działek z ponadnormatywną altaną

Czy mogę rozpalać ognisko na działce w celu pieczenia kiełbasek?

  Regulamin ROD w § 68 pkt 5 wprowadził całkowity zakaz spalania na trenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Spalanie odpadów na działkach, jak również palenie ognisk rekreacyjnych powodowało zadymianie okolicy, dlatego w nowym regulaminie wprowadzono wyraźny zakaz spalania. W związku z tym na działkach w ROD nie można palić ognisk.

Ogrodzenie mojej działki jest jednocześnie ogrodzeniem ogrodu. Czy mogę zrobić sobie w nim furtkę?

  Zgodnie z § 68 ust. 11 regulaminu ROD zabrania się budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym. Nawet jeżeli ogrodzenie działki stanowi jednocześnie ogrodzenie ogrodu działkowiec nie może wybudować w nim furtki.

Jaka powinna być odległość tarasu od granicy działki?

  Na podstawie § 44 regulaminu ROD odległość altany od granicy działki nie może być mniejsza niż 3 metry. Taras stanowi integralną część altany. W związku z tym odległość altany wraz z tarasem powinna wynosić 3 metry od granicy działki. Nie można jej zmniejszyć.

Moja działka jest położona przy bardzo szerokiej alei ogrodowej. Czy mogę posadzić na niej kwiaty?

  Zdecydowanie nie. Osobie zainteresowanej uprawianiem działki w rodzinnym ogrodzie działkowym przydzielana jest w użytkowanie działka o określonej powierzchni i granicach zgodnych z planem zagospodarowania ogrodu. Każdy działkowiec ma prawo do zagospodarowywania wyłącznie przydzielonej mu w użytkowanie działki, a nie alei i dróg ogrodowych, do których nie ma żadnego tytułu.

W jakiej odległości od granicy działki mogę postawić szklarnię?

  Szklarnia powinna być usytuowana w odległości nie mniejszej niż 1 m od granic działek sąsiednich, granicy ROD i dróg komunikacyjnych w ROD.

Jaki organ PZD dokonuje zmian w planie zagospodarowania ROD?

  Zgodnie z § 29 regulaminu ROD podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ROD jest plan zagospodarowania ROD, który zatwierdza prezydium okręgowego zarządu. W sprawie zmiany planu zagospodarowania ROD konieczna jest najpierw uchwała walnego zebrania. Następnie zarząd ROD składa na jej podstawie wniosek o zmianę planu zagospodarowania do prezydium okręgowego zarządu, które dokonuje zmiany w formie uchwały.

Jak wygląda procedura zamiany działek w ROD?

  W tym zagadnieniu rozpatrujemy poniższe możliwości:

a) zamianę działki na wolną działkę w innym ROD

  Działkowiec, który jest zainteresowany zamianą działki na wolną w innym ROD, musi rozwiązać ze stowarzyszeniem umowę dzierżawy działkowej na swoją dotychczasową działkę. Rozwiązanie umowy następuje za porozumieniem obu stron lub za wypowiedzeniem. Fakt rozwiązania tej umowy jest bardzo istotny, dlatego że zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy o ROD, umowa może być zawarta na ustanowienie prawa tylko do jednej działki. Więc w przypadku zawarcia umowy na ustanowienie prawa do dodatkowej działki, będzie ona z mocy prawa nieważna.

Po skutecznym rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej do dotychczasowej działki, w myśl art. 28 ustawy o ROD, należy podpisać umowę dzierżawy działkowej na wcześniej wybraną i uzgodnioną z zarządem drugiego ROD wolną działkę.

b) zamianę działki z działkowcem z innego i tego samego ROD

  W takich przypadkach osoby zainteresowane zamianą działki powinny zawrzeć umowę przeniesienia prawa do działki. W umowie powinien znaleźć się zapis, na podstawie którego prawo własności do nasadzeń i naniesień na jednej działce zostanie zamienione z prawem do nich na drugiej działce. Bezwzględnie należy pamiętać o formie tej umowy, bowiem ustawa wymaga, aby była zawarta w formie pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami (art. 41 ust. 1). Należy pamiętać, że skuteczność umowy będzie zawieszona do czasu zatwierdzenia jej przez zarządy/zarząd ROD. Dlatego też zainteresowani niezwłocznie po podpisaniu umowy powinni złożyć wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki z załączoną umową. Od chwili złożenia tego wniosku zarządy/zarząd ROD mają 2 miesiące na złożenie oświadczenia w przedmiocie zatwierdzenia (lub odmowy) w formie uchwały zarządu ROD. Jeżeli w tym terminie nie zapadnie żadna uchwała, wówczas przeniesienie praw do działek stanie się skuteczne.

Obowiązek dochowania powyższej procedury istnieje w każdym przypadku, niezależnie od stopnia pokrewieństwa działkowców zamieniających działki.